sriwarin lerdwilai

พฤษภาคม 27, 2016

โครงการวางระบบและกลไกการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 2

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ […]
พฤษภาคม 25, 2016

โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (ระดับปริญญาตรี) รุ่นที่ 1 วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2559

          ระหว่างวันที่ 23 […]
พฤษภาคม 20, 2016

โครงการวางระบบและกลไกการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 1

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ […]
พฤษภาคม 11, 2016

สกอ.ประชุมฯเพื่อวิเคราะห์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยและเสนอแนะตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ

          เมื่อวันพุธที่ 1 […]
พฤษภาคม 2, 2016

จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 (ฉบับปฐมฤกษ์) ประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2558

             สำนักประกันคุ […]
เมษายน 22, 2016

ข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558

FollowShare
เมษายน 20, 2016

การประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียน (AUN-QA)

           เมื่อวันอังคารท […]
เมษายน 1, 2016

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (Thai Qualifications Framework for Higher Education : TQF)

FollowShare
เมษายน 1, 2016

จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มกราคม – มีนาคม พ.ศ. 2559

FollowShare