การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ ได้รับมอบหมายเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา (การทวนสอบผลสัมฤทธิ์) ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา” ระยะที่ 1 การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา (การทวนสอบผลสัมฤทธิ์) ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา” ระยะที่ 1 การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 6  อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยได้รับเกียรติ

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพและขึ้นทะเบียน TQR”

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพและขึ้นทะเบียน TQR” ในวันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องวิคตอเรีย ชั้น 1  อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งสู่การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระยะที่ 1

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งสู่การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระยะที่ 1 ณ ห้อง Smart Classroom ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

Read more

โครงการกำกับติดตามการจัดการความรู้และการบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ได้ดำเนินการจัดโครงการกำกับติดตามการจัดการความรู้และการบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระยะที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้และการบริหารความเสี่ยง ในวันที่ 22 – 23 มกราคม 2563 ณ ห้องวิคตอเรีย ชั้น 1  อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัย

Read more

การประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายในสำหรับหน่วยงานสนับสนุน

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 สำนักประกันคุณภาพได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายในสำหรับหน่วยงานสนับสนุน ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนา กองพัฒนานักศึกษา และสำนักประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อหารือถึงการเตรียมการในการตรวจประเมินคุณภาพของหน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2562  

Read more

การประชุมติดตามความคืบหน้าการเขียนโครงร่างองค์กร (OP) และผลลัพธ์หมวด 7 ของคณะนำร่องโครงการ EdPEx

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการเขียนโครงร่างองค์กร (OP) และผลลัพธ์หมวด 7 ของคณะนำร่องโครงการ EdPEx (คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิศวกรรมศาสตร์) ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 11.30 – 12.30

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด ที่ได้รับการสรรหา ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด ที่ได้รับการสรรหาจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี

Read more

แบบฟอร์ม รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

แบบฟอร์มการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร สำหรับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558

Read more
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com