ภาพกิจกรรม

มกราคม 5, 2017

จดหมายข่าว ฉบับที่ 5 ประจำเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2559

ธันวาคม 30, 2016

สำนักประกันคุณภาพการศึกษามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2560

  สำนักประกันคุณภาพกา […]
ตุลาคม 21, 2016

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558

     สำนักประกันคุณภาพการศ […]
สิงหาคม 31, 2016

การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ (ปริญญาตรี) คณะเทคโนโลยีการเกษตร

   วันพุธที่ 31 สิงหาคม 25 […]
สิงหาคม 30, 2016

การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรสัตวศาสตร์ (ปริญญาตรี) คณะเทคโนโลยีการเกษตร

   วันพุธที่ 31 สิงหาคม 25 […]
สิงหาคม 30, 2016

การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (ปริญญาตรี) คณะเทคโนโลยีการเกษตร

    วันอังคารที่ 30 สิงหาค […]
สิงหาคม 29, 2016

การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรประมง (ปริญญาตรี) คณะเทคโนโลยีการเกษตร

   วันจัทร์ที่ 29 สิงหาคม […]
สิงหาคม 26, 2016

การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (ปริญญาตรี) คณะศิลปศาสตร์

     วันศุกร์ที่ 26 สิงหาค […]
สิงหาคม 25, 2016

การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิศวกรรมวัสดุ (ปริญญาโท) คณะวิศวกรรมศาสตร์

   วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหา […]