โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การคำนวณต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละหลักสูตร”

สำนักประกันคุณภาพการศึกษาได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การคำนวณต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละหลักสูตร”ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 204 ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read more

การประชุมผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ/วิทยาลัย และหน่วยงานสนับสนุน ครั้งที่ 1/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นประธานการประชุมผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ/วิทยาลัย และหน่วยงานสนับสนุน ครั้งที่ 1/2562 ในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read more

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561 (4 กันยายน 2562)

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ได้กำหนดจัดกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ในระหว่างวันที่ 4 – 6 กันยายน 2562 โดยได้เกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1. ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร ผู้ทรงคุณวุฒิ สกอ. 2. รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งสู่การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระยะที่ 4

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งสู่การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระยะที่ 4 เมื่อวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม Smart Classroom สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี 

Read more

โครงการอบรมการรายงานข้อมูลผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด้วยระบบ CHE-QA Online

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 สำนักประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดโครงการอบรมการรายงานข้อมูลผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด้วยระบบ CHE-QA Online เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบฐานข้อมูล CHE-QA Online และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำรายงาน ผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ในระบบฐานข้อมูล CHE-QA Online ให้กับผู้รับผิดชอบ

Read more

โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเกณฑ์และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี “

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการจัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเกณฑ์และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ” ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2562 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก โดยมี

Read more

การประกวดการจัดการความรู้ ระดับคณะ/วิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ได้กิจกรรมการประกวดการจัดการความรู้ ระดับคณะ/วิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 ภายใต้โครงการกำกับติดตามการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี ผู้ช่วยอธิการบดี (นางปณิตา สงวนทรัพย์) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ ห้องวิคตอเรีย ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

Read more

ประชุมกำกับ ติดตามการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง พร้อมกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับคณะ

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดประชุมประชุมกำกับ ติดตามการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง พร้อมกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 806 ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Read more

การประกวดการบริหารความเสี่ยง ระดับคณะ/วิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ได้กิจกรรมการประกวดการบริหารความเสี่ยง ระดับคณะ/วิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 ภายใต้โครงการบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ ห้องวิคตอเรีย ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read more

ทำบุญสำนักประกันคุณภาพการศึกษา 2562

9 เมษายน 2562 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดพิธีทำบุญสำนักงาน เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน โดยในเวลา 10.20 น. มีพิธีสงฆ์และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

Read more
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com