ภาพกิจกรรม

ธันวาคม 16, 2021

การประชุมติดตามการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานฯ (สมศ.) ครั้งที่ 2/2564

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา […]
ธันวาคม 7, 2021

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มทร.ธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2563

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสะอาด อธิก […]
พฤศจิกายน 30, 2021

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx กับการพัฒนากระบวนการทำงานสู่ความเป็นเลิศ

               รศ.ดร. […]
พฤศจิกายน 11, 2021

การประชุมเพื่อพิจารณาใช้เกณฑ์ AUN QA และเกณฑ์อื่นๆ สำหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564-2566

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสะอาด อธิก […]
ตุลาคม 14, 2021

ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพ […]
ตุลาคม 12, 2021

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง หมวด 4 หมวด 5 และ หมวด 7

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสะอาด อธิก […]
กันยายน 1, 2021

แนะนำสำนักประกันคุณภาพการศึกษาและความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ธัญบุรี

แหล่งข้อมูล: https://youtu […]
เมษายน 3, 2021

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิช […]
เมษายน 3, 2021

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิช […]