ภาพกิจกรรม

พฤษภาคม 20, 2016

โครงการวางระบบและกลไกการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 1

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ […]
เมษายน 20, 2016

การประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียน (AUN-QA)

           เมื่อวันอังคารท […]
เมษายน 1, 2016

โครงการบริหารความเสี่ยงภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รุ่นที่ 1

      เมื่อวันอังคารที่ 29 […]
มีนาคม 28, 2016

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

       ระหว่างวันที่ 24 &# […]
มีนาคม 9, 2016

ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากร ที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร

            รองศาสตราจารย์ […]
มีนาคม 8, 2016

การประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระยะที่ 1

      เมื่อวันจันทร์ที่ 7 […]
มีนาคม 1, 2016

โครงการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัย (Knowledge Management) ระยะที่ 1

         เมื่อวันจันทร์ที่ […]
กุมภาพันธ์ 17, 2016

การประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา

        ในวันอังคารที่ 16 […]
กุมภาพันธ์ 8, 2016

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (KMUT KM+2)

          ในระหว่างวันที่ […]