ภาพกิจกรรม

มิถุนายน 8, 2015

โครงการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 รุ่นที่ 1 (6-7 มิถุนายน 2558)

 
กุมภาพันธ์ 19, 2015

โครงการอบรมความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระยะที่ 3 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

กุมภาพันธ์ 18, 2015

โครงการอบรมความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระยะที่ 1 การบริหารงานหลักสูตรเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา

กุมภาพันธ์ 16, 2015

การประชุมผู้รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง

กุมภาพันธ์ 11, 2015

โครงการอบรมความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระยะที่ 2 การบริหารงานวิจัยเพื่อการประกันคุณภาพ

พฤศจิกายน 1, 2014

โครงการอบรมเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 (ระดับหลักสูตร)

ตุลาคม 16, 2014

การประชุมวิเคราะห์ผลการปตรวจระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 13-14 ตุลาคม 2557

ตุลาคม 8, 2014

โครงการอบรมเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การปรเมินการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557

 
กันยายน 6, 2014

“โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา” ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น