ภาพกิจกรรม

ธันวาคม 13, 2019

การประชุมติดตามความคืบหน้าการเขียนโครงร่างองค์กร (OP) และผลลัพธ์หมวด 7 ของคณะนำร่องโครงการ EdPEx

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริ […]
พฤศจิกายน 19, 2019

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การคำนวณต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละหลักสูตร”

สำนักประกันคุณภาพการศึกษาไ […]
ตุลาคม 3, 2019

การประชุมผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ/วิทยาลัย และหน่วยงานสนับสนุน ครั้งที่ 1/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริ […]
กันยายน 5, 2019

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561 (4 กันยายน 2562)

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา […]
กรกฎาคม 9, 2019

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งสู่การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระยะที่ 4

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา […]
มิถุนายน 7, 2019

โครงการอบรมการรายงานข้อมูลผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด้วยระบบ CHE-QA Online

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 256 […]
พฤษภาคม 26, 2019

โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเกณฑ์และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี “

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา […]
พฤษภาคม 23, 2019

การประกวดการจัดการความรู้ ระดับคณะ/วิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 สำน […]
พฤษภาคม 22, 2019

ประชุมกำกับ ติดตามการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง พร้อมกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับคณะ

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา […]