ประชุมคณะกรรมการพิจารณาองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้รายงานการประเมินตนเอง (SAR)