โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ AUN-QA กิจกรรมที่ 2 การอบรมการจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง (OBE) รุ่นที่ 1