อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ

“บัณฑิตนักปฏิบัติเชี่ยวชาญวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ

“มหาวิทยาลัยชั้นนำทางวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

Leave a Reply

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com