มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระดับสถาบัน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
ตั้งแต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

 

Leave a Reply

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com