โครงการอบรมความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระยะที่ 1 การบริหารงานหลักสูตรเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดโครงการอบรมความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระยะที่ 1 การบริหารงานหลักสูตรเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจเรื่องการพัฒนาหลักสูตร การบริหารงานหลักสูตร การบริหารจัดการฐานข้อมูลบัณฑิตศึกษา และระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศรัณย์ ว่องไว และคณะ และ รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

 

 

(ภาพกิจกรรมโครงการอบรมความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ระยะที่ 1 การบริหารงานหลักสูตรเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา)

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com