โครงการอบรมความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระยะที่ 2 การบริหารงานวิจัยเพื่อการประกันคุณภาพ