โครงการอบรมความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระยะที่ 2 การบริหารงานวิจัยเพื่อการประกันคุณภาพ

เมื่อวันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดโครงการอบรมความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระยะที่ 2 การบริหารงานวิจัยเพื่อการประกันคุณภาพ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจทิศทางและนโยบายการบริหารงานวิจัย มทร.ธัญบุรี ปี 2557 – 2560 และเข้าใจถึงระเบียบ ข้อบังคับ เงื่อนไข ที่เกี่ยวข้องการดำเนินงานวิจัย

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี และ รศ.ดร.อัญชลี สงวนพงษ์ มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

 

 

(ภาพกิจกรรมโครงการอบรมความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ระยะที่ 2 การบริหารงานวิจัยเพื่อการประกันคุณภาพ)

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com