การประชุมผู้รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมอธิการบดี 9 มทร. ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมอธิการบดีและผู้รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับเกณฑ์สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) รอบ 4 และตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเพื่อเสนอต่อ สมศ.

 

(ภาพกิจกรรมการประชุมผู้รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง)

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com