การประชุมผู้รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง