ปฏิทินการดำเนินกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2559

การประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
กุมภาพันธ์ 17, 2016
โครงการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัย (Knowledge Management) ระยะที่ 1
มีนาคม 1, 2016