การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรเคมีประยุกต์ (ปริญญาโท) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

      วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ เคมีประยุกต์ (ปริญญาโท) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ดร.ประเสริฐ พัฒนาประทีป ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธาน ดร.ธีระวัฒน์ เหมือนศรีชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นกรรมการ และผศ.ดร.อัญชลี สวาสดิ์ธรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นกรรมการและเลขานุการ

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com