จดหมายข่าว ฉบับที่ 8 ประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ.2560