การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 2/2561

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 2/2561 ในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี

 

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com