เอกสารอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพและขึ้นทะเบียน TQR ระยะที่ 1 (วันที่ 13-14 ธันวาคม 2561)

แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

จากวิทยากร (ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร) วันที่ 14 ธันวาคม 2561

Image result

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com