สำนักประกันคุณภาพการศึกษา เข้าเยี่ยมคณะพยาบาลศาสตร์

รองอธิการบดี (ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์) ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย (ผศ.สมควร สนองอุทัย) และผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา (ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ) เข้าพบคณบดี รองคณบดี และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการ เตรียมความพร้อมการเขียน SAR ระดับหลักสูตรและระดับคณะ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม พย.บ.101 คณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ระหว่างเวลา 13.00 – 17.00 น.

           

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com