โครงการอบรมการประกันคุณภาพสำหรับหน่วยงานสนับสนุน

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการประกันคุณภาพสำหรับหน่วยงานสนับสนุน ในวันที่   3 เมษายน 2562 ณ ห้องวิคตอเรีย อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี รศ.ดร.นนทลี พรธาดาวิทย์ และ ผศ.สมควร สนองอุทัย เป็นวิทยากรบรรยายและแบ่งกลุ่มปฏิบัติการ และ ผศ.ดร.รินรดี ปาปะใน เป็นวิทยากรแบ่งกลุ่มปฏิบัติการ

Cr.ภาพถ่ายจากกองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com