สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ลงพื้นที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.สมควร สนองอุทัย ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย ได้ลงพื้นที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อแนะแนวการเขียนเล่มรายงานการประเมินตนเองให้กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com