สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ลงพื้นที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์