พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

นับตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 เป็นต้นไป
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานอื่น ในหน่วยงานของรัฐ

ต้องอยู่ภายใต้ “พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562” ฉบับนี้

ยกเว้น หน่วยงานธุรการของรัฐสภา องค์กรอิสระ ศาล และ
องค์กรอัยการ ที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายฉบับนี้ (มาตรา 3)

โดยมาตรฐานทางจริยธรรมที่ต้องประพฤติปฎิบัติ (มาตรา 5) คือ

(1) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่
(3) กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม
(4) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ
(5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
(6) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
(7) ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ

สนใจอ่านเนื้อหาฉบับเต็มของ
“พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562” คลิกเลย
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/P…/2562/A/050/T_0001.PDF

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com