ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)

วันที่ 22 เมษายน 2562 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาในการจัดทำรายงานผล (Sar) โดยที่ปรึกษามหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com