การประกวดการจัดการความรู้ ระดับคณะ/วิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ได้กิจกรรมการประกวดการจัดการความรู้ ระดับคณะ/วิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 ภายใต้โครงการกำกับติดตามการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี ผู้ช่วยอธิการบดี (นางปณิตา สงวนทรัพย์) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ ห้องวิคตอเรีย ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา ผู้เชี่ยาวชาญด้านการจัดการความรู้ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มาเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด และผู้ช่วยศาสตราจารย์สมควร สนองอุทัย ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลธัญบุรี ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด

 

การประกวดการจัดการความรู้ ระดับคณะ/วิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 ในครั้งนี้ มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จำนวน 6 ผลงาน และนำเสนอผลการดำเนินงาน จำนวน 4 ผลงาน ผลงานที่ได้รับรางวัลมี ดังนี้

รางวัลที่ 1 ได้แก่ การหมุนเกลียวความรู้กับการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็ม โดย ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ได้แก่

  1. การเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ Google Classroom โดย ดร.สิริภัทร ชมัฒพงษ์ จากวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
  2. การประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนการสอนแบบ Smart teacher model สำหรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดย นายไตรภพ บุญธรรม จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. แนวทางการเข้าถึงแหล่งทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนการทำงานวิจัยและนวัตกรรม โดยนางสาวเขมจิรา จากม จากวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

 

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com