โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเกณฑ์และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี “

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการจัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเกณฑ์และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ” ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2562 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก โดยมี ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร ผู้ทรงคุณวุฒิ สกอ. เป็นวิทยากรบรรยายและแบ่งกลุ่มปฏิบัติการ

ภาพกิจกรรมโครงการ

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com