โครงการอบรมการรายงานข้อมูลผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด้วยระบบ CHE-QA Online

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 สำนักประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดโครงการอบรมการรายงานข้อมูลผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด้วยระบบ CHE-QA Online เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบฐานข้อมูล CHE-QA Online และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำรายงาน ผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ในระบบฐานข้อมูล CHE-QA Online ให้กับผู้รับผิดชอบ โดยมี ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนางสาววีรนุช พานทอง นักวิชาการศึกษา เป็นวิทยากรในโครงการดังกล่าว

 

 

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com