โครงการกำกับติดตามการจัดการความรู้และการบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ได้ดำเนินการจัดโครงการกำกับติดตามการจัดการความรู้และการบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระยะที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้และการบริหารความเสี่ยง ในวันที่ 22 – 23 มกราคม 2563 ณ ห้องวิคตอเรีย ชั้น 1  อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งการดำเนินงานในวันที่ 22 มกราคม 2563 เป็นการให้ความรู้ในประเด็นการจัดการความรู้ โดยมี ผศ.สมควร สนองอุทัย เป็นวิทยากรให้ความรู้ และการดำเนินงานในวันที่ 23 มกราคม 2563 เป็นการให้ความรู้ในประเด็นการบริหารความเสี่ยง โดยมี ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร ผู้ทรงคุณวุฒิ สกอ. เป็นวิทยากรให้ความรู้

 

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com