โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพและขึ้นทะเบียน TQR”

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพและขึ้นทะเบียน TQR” ในวันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องวิคตอเรีย ชั้น 1  อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ โดยมี ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร ผู้ทรงคุณวุฒิ สกอ. เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินเพื่อเผยแพร่หลักสูตร และหลักสูตรสามารถขอรับการตรวจประเมินเพื่อเผยแพร่หลักสูตร (Thai Qualification Register : TQR) ภายในปีการศึกษา 2562 – 2563

Cr.ภาพถ่าย กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com