โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งสู่การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระยะที่ 1

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งสู่การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระยะที่ 1 ณ ห้อง Smart Classroom ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี โดยมี ผศ.ดร.นสพ.ธีระศักดิ์ พราพงษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ซึ่งการดำเนินงานโครงการฯ ในระยะที่ 1 เป็นการให้ความรู้ในหมวดที่ 1 การนำองค์การ พร้อมลงมือปฏิบัติและนำเสนอ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

Cr.ภาพถ่าย กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี

 

 

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com