การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ ได้รับมอบหมายเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com