วันที่ 2-3 กันยายน 2563 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการการประเมิน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พนิต เข็มทอง เป็นประธานกรรมการ ดร.มานิต บุญประเสริฐ เป็นกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.สูติเทพ ศิริพัฒนกูล เป็นกรรมการ และอาจารย์กิตติ จุ้ยกำเนิด เป็นกรรมการและเลขานุการ

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com