วันที่ 3-4 กันยายน 2563 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งมีคณะกรรมการ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ เป็นประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.น.สพ. กำลัง ชุมพลบัญชร เป็นกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ธีระศักดิ์   พราพงษ์ เป็นกรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สมควร สนองอุทัย เป็นกรรมการและเลขานุการ

 

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com