ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ นิยมผล คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รองคณบดี คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประกันคุณภาพ โดยมีรายชื่อดังนี้
1.รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพ
2.รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  ชุติมาสกุล  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นกรรมการ
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล หวังสถิตวงษ์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นกรรมการ
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมควร สนองอุทัย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นกรรมการและเลขานุการ
ในวันที่ 8-9 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
Cr. นายณัฐภณ หรรษกรคณโชค
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com