วันที่ 15-16 กันยายน 2563 ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีรายชื่อคณะกรรมการดังนี้        1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปราณี พรรณวิเชียร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สกอ. เป็นประธานกรรมการ  2.รองศาสตราจารย์ ดร.จริยาวัตร คมพยัคฆ์  จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เป็นกรรมการ 3.ดร.ลิลลี่ ศิริพร จาก สถาบันพระบรมราชชนก เป็นกรรมการ และ 4.ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.อัญชลี ทองกำเนิด จาก มทร.ธัญบุรี เป็นกรรมการและเลขานุการ

 

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com