>>> เอกสารกำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน:  ดาวน์โหลด

           สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2563

 

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com