ภาพบรรยากาศการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  โดยมี ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีปิดการตรวจประเมิน  ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี  วันที่ 23 -25 พฤศจิกายน 2563

 

 

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com