สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ได้ดำเนินการจัดโครงการรอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงร่างองค์กร (Organization Profile : OP) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระหว่างวันที่ 10-11 ธันวาคม 2563 ณ ห้องวิคตอเรีย ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาฯ มทร.ธัญบุรี

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com