1.  เอกสารประกอบการอบรม EdPEx       :   Download
  2.  เอกสารสำหรับการทำ Work shop      : Download
  3. เอกสารเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2563-2566    :   Download
  4. การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ EdPEx 2563-2566     :   Download
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com