ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการการบริหารคุณภาพสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามเกณฑ์คุณภาพ EdPEx  กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง หมวด 1 การนำองค์กร หมวด 2 กลยุทธ์ และหมวด 7 ผลลัพธ์ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการเป็นเลิศ  ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 ณ ห้องวิกตอเรีย อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี จัดโดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

ขอขอบคุณรูปภาพจาก  https://www.facebook.com/rmutt.official 

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com