ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยของหน่วยงานสนับสนุน คณะ/วิทยาลัย ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ 22 มีนาคม 2564

Cr.https://www.facebook.com/rmutt.official

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com