ก.พ.ร.

                  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ทำหน้าที่ในเรื่องของการพัฒนาการบริหารของส่วนราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพคุ้มค่า โดยนำวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบราชการเพือประโยชน์สุขของประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามเจตารมณ์ของการปฏิรูประบบราชการ ซึ่งเนื้อหาสาระหลักของงานที่ปฏิบัติเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ระบบการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2546-2550) และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
                 กล่าวสรุปคือ กพร.ทำหน้าที่ในการพัฒนาระบบราชการในภาพรวมของหน่วยงาน แต่ กกจ. นั้นจะมุ่งเน้นการปฏิบัติในด้านการบริหารงานบุคคล ซึ่งว่าด้วยเรื่องของการสรรหาและบรรจุเข้ารับราชการ ความดีความชอบ สวัสดิการข้าราชการ จนถึงการลาออกจากระบบราชการ

ที่มาและเว็บไซด์ : http://www.opdc.go.th