คำสั่งและประกาศ

ปีการศึกษา 2557

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 button-click

ปีการศึกษา 2557
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินของหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2557button-click
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 button-click

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2557 ลงวันที่ 29 มกราคม 2558button-click

คำสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีกมรศึกษา 2557(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 5 มีนาคม 2558 button-click

คำสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีกมรศึกษา 2557 ลงวันที่ 29 มกราคม 2558button-click

 
ปีการศึกษา 2556
คำสั่งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2556button-click
คำสั่งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2556button-click
 
ปีการศึกษา 2555
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิbutton-click