ติดต่อสำนักฯ

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก  

อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2549-3501,3502,3503,3505,3506,3508,3511   

หมายเลขโทรสาร : 0-2577-5048

 

 

Leave a Reply

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com