EdPEx-V

 ดาวน์โหลดเพื่อดูรายละเอียดหน่วยงาน


คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  
  คณะอนุกรรมการทำงานขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ  

 


โดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม