รายงานการประเมินตนเอง (หน่วยงาน สำนักประกันคุณภาพการศึกษา)

ปีงบประมาณ 2562  click_icon


รายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน (มทร.ธัญบุรี)

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)ประจำปีการศึกษา 2558click_icon

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)ประจำปีการศึกษา 2557click_icon