ทำเนียบผู้ประเมิน

 

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2562

รายชื่อผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (ขึ้นทะเบียน สกอ.)

รายชื่อผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของ สกอ. เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR

 

 


ปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของ สกอ. พ.ศ.2559 (ani4936 ธันวาคม 2560)

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของ สกอ.เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR.

รายชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มทร.ธัญบุรี  (ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินฯ ปีการศึกษา 2557-2559) (9  มิถุนายน  2560) 

รายชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของ สกอ. พ.ศ.2559 (14 กันยายน 2560)

 

ปีการศึกษา 2559

รายชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ตำแหน่งประธาน ของ สกอ. พ.ศ.2557-2558 (ani493วันที่  11 พฤศจิกายน 2559) 

รายชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ตำแหน่งกรรมการ ของ สกอ. พ.ศ.2557-2558 (ani493 วันที่  11 พฤศจิกายน 2559) 

รายชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของ สกอ. พ.ศ.2557-2558 (ani4933 เมษายน 2560)

 

ปีการศึกษา 2558

รายชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  มทร.ธัญบุรี พ.ศ.2558 (10 กรกฎาคม 2559) 

 

ปีการศึกษา 2557

รายชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ตำแหน่งประธาน ของ สกอ. พ.ศ.2557-2558 (วันที่ 28 กรกฎาคม 2559) 

รายชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ตำแหน่งกรรมการ ของ สกอ. พ.ศ.2557-2558 (28 กรกฎาคม 2559) 

รายชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของ สกอ. พ.ศ.2557-2558 (28 กรกฎาคม 2559) 

รายชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มทร.ธัญบุรี ที่ผ่านการอบรมจาก สกอ . พ.ศ.2557

รายชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มทร.ธัญบุรี ที่ผ่านการอบรมจาก สกอ . พ.ศ.2557  

รายชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มทร.ธัญบุรี พ.ศ.2557(10 กรกฎาคม 2558)  

 

 

ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)