รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564

ลูกศรวิ่งขวาฐานข้อมูลผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

ลูกศรวิ่งขวาผลการวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร โดยใช้ Wordcloud ประจำปีการศึกษา 2564 

 


รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

ลูกศรวิ่งขวา ฐานข้อมูลผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

ลูกศรวิ่งขวา ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร  โดยใช้  Wordcloud  ประจำปีการศึกษา 2563

 


รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

ลูกศรวิ่งขวา ฐานข้อมูลผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

 


รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

ลูกศรวิ่งขวา ฐานข้อมูลผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

 


รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558

ลูกศรวิ่งขวา รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจำปีการศึกษา 2558

 


รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557

ลูกศรวิ่งขวา รายงานผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายใน(หน่วยงานสนับสนุน)  ประจำปีการศึกษา 2557

ลูกศรวิ่งขวา รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจำปีการศึกษา 2557

 


รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ปีการศึกษา 2556

ลูกศรวิ่งขวา รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจำปีการศึกษา 2556

 


รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ปีการศึกษา 2555

ลูกศรวิ่งขวา รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจำปีการศึกษา 2555