ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ธัญบุรี

             ในการดำเนินการด้านการจัดทำระบบบริหารคุณภาพ  เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นและได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องของ สกอ. และ สมศ. ตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา แต่ทางมหาวิทยาลัยในช่วงที่เป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลได้ดำเนินการตั้งแต่ปี 2533 โดยนำระบบทั้งงานคุณภาพ 5 ส และนำระบบบริหารคุณภาพ ISO9000 :1994 มาประยุกต์ใช้ จนในปี 2545 วิทยาเขตทุกแห่งของมหาวิทยาลัยได้มีการรับรองด้านการบริหารคุณภาพ ISO 9000 : 2000 ทุกวิทยาเขตทุกหน่วยงาน และเมื่อสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ได้แยกเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ในปีพ.ศ.2548 ในแต่ละแห่งก็มีการพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพโดยดำเนินการของตนเอง และโดยส่วนใหญ่ได้ดำเนินการตามเกณฑ์ของคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำหรับการประเมินคุณภาพภายใน และใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกตามเกณฑ์ของ สมศ. จนกระทั้งในปัจจุบันได้มีการประเมินคุณภาพภายในทุกปี โดยใช้เกณฑ์ประเมินที่ สกอ. ได้กำหนดในองค์ประกอบ 9 ด้าน และได้มีการประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพศึกษามาเป็นเวลานาน โดยในช่วงแรกได้จัดตั้งเป็นสำนักพัฒนาและบริการวิชาการโดยทำหน้าที่ในการพัฒนาระบบและดำเนินการเตรียมการประกันคุณภาพภายในและภายนอก และในปี 2551 สำนักพัฒนาและบริการวิชาการได้ยุบรวมงานประกันคุณภาพการศึกษากับงานพัฒนาหลักสูตรเข้าด้วยกัน และจัดตั้งเป็นสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา แต่ในการดำเนินการ พบว่า งาน 2 ส่วนนี้มีความสัมพันธ์ร่วมกันน้อย

       สำหรับงานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นงานที่ทวีบทบาทและความสำคัญยิ่งขึ้น เพราะในปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพเพิ่มขึ้นอย่างหลากหลายนอกจากเกณฑ์ สกอ. และ สมศ. แล้ว สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการของภาครัฐ โดยใช้ Balance Score Card และเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) นอกจากนั้น สกอ. ยังต้องการให้มีการพัฒนามหาวิทยาลัยและระดับคณะเข้าสู่เกณฑ์การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านบริหารคุณภาพการศึกษา (Edpex) โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีคณะที่ได้ดำเนินการนำร่อง 2 คณะ คือ คณะศิลปกรรมศาตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกำลังจะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าสู่การนำร่องเป็นคณะที่ 3 ตลอดจนการเตรียมการเข้าสู่การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ของอาเซียน ทำให้การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพต้องดำเนินการอย่างเข้มข้นในทุกภาคส่วน ในการเตรียมการด้านระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายใน ภายนอก และ ก.พ.ร. ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (Che-qa Online) และการเตรียมข้อมูลเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดยหน่วยงานระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ

          การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย จำเป็นต้องพัฒนาระบบโดยให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง โดยมีการเชื่อมโยงระบบบริหารงานคุณภาพทุกระบบ   และดำเนินการปรับให้เป็นระบบเดียวกัน จึงมีความจำเป็นในการตั้งสำนักประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นเพื่อพัฒนาระบบและกลไก พัฒนารูปแบบ วิธีการจัดเก็บข้อมูล ฐานข้อมูล และสร้างองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีเอกภาพ

 

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ธัญบุรี

 

 

Leave a Reply

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com