วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์(Vision) 

“เป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อนและยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

พันธกิจ (Mission)

1. ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความเข้าใจในระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับและเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน
2. กำกับ ติดตาม ประเมินผล และวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา
3. มุ่งพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/นวัตกรรมเพื่อรองรับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

 

วัฒนธรรมองค์กร (Organization Working Culture)

1. มุ่งเน้นตรงเวลา
2. จิตอาสาคือชีวิต
3. รู้คิดอย่างสร้างสรรค์
4. ก้าวทันโลกทัศน์
5. ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ

 

อัตลักษณ์ (Identity)

“หน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม การดำเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยนวัตกรรม”

 

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

“ขับเคลื่อนและยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยนวัตกรรม”

 

 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ธัญบุรี