วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

“องค์กรคุณภาพที่เป็นคลังข้อมูลในการพัฒนาให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เป็นมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพระดับสากล” 

พันธกิจ

1. วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก เพื่อนำผลมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพองค์กร

2. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อรองรับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก

4. สร้างองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากรทุกระดับ 

วัฒนธรรมองค์กร

1. วัฒนธรรมมุ่งผลงาน (Result based Culture)

2. วัฒนธรรมทีมงาน (Team Culture)

3. วัฒนธรรมสมรรถนะ (Competency Culture)

4. วัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุข (Happiness Culture)

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ธัญบุรี

Leave a Reply

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com