วิสัยทัศน์ (Vision) 

“เป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อนและยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี”

 

พันธกิจ (Mission)

1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความเข้าใจในระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับและเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน

2. กำกับ ติดตาม ประเมินผล และวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/นวัตกรรมเพื่อรองรับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

 

วัฒนธรรมองค์กร (Core Value)

“ส่งเสริม สนับสนุน องค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา”

 

อัตลักษณ์ (Identity)

“หน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม การดำเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยนวัตกรรม”

 

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

“ขับเคลื่อนและยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยนวัตกรรม”

 


ที่มา : แผนปฏิบัติราชการประจำปี สำนักประกันคุณภาพการศึกษา